หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: punvipha ที่ 20 ม.ค. 20, 09:53 น

การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ


กระทู้: การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาพนักงานครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
เริ่มกระทู้โดย: punvipha ที่ 20 ม.ค. 20, 09:53 น
ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของ
                เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   
ผู้วิจัย      นางสมคิด  จันทรคณา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปีที่วิจัย      2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาเป้าหมายที่ต้องการและ          สภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร                     2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร                        3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และ4) เพื่อประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล                       สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของพนักงานครู ประชากร ได้แก่ พนักงานครู จำนวน 71 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล จำนวน 13 คน ตัวแทนชุมชนเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก 6 ชุมชน จำนวน 30 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ (Expert) ได้แก่  หัวหน้าแผนงานวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ จำนวน 8 คน หัวหน้าสายชั้น จำนวน 8 คน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน  การวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเป้าหมายที่ต้องการและสภาพปัจจุบันของการบริหารสถานศึกษา ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2      วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2) แบบบันทึกการประชุมการสนทนากลุ่ม 3) แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล                              สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 4) แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 5) แบบประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ