หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: littleklein ที่ 15 ม.ค. 20, 13:08 น

รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย


กระทู้: รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
เริ่มกระทู้โดย: littleklein ที่ 15 ม.ค. 20, 13:08 น
ชื่อเรื่อง       : รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
            ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
ชื่อผู้ศึกษา    : นางบัวรื่น  นิสสัย 
ระดับชั้น     : ปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี
หน่วยงาน     : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
ปีการศึกษา     : 2561
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บทคัดย่อ

   การศึกษาเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวงโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี จำนวน 25 แผน และแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ที่มีต่อกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผู้ศึกษาขอนำเสนอข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาตามลำดับ ดังนี้
   1. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ทั้ง 5 ชุดกิจกรรม พบว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 94.88 ,  = 0.67) ด้านความคล่องแคล่ว มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 95.69 ,  = 1.32) ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 94.35 ,  = 1.62) ด้านรายละเอียดของผลงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 92.55 ,  = 1.15) และด้านการจัดกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( = 96.94 ,  = 1.04) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
    2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นเด็กเล็ก 3-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 17 คน ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 59.45 รองลงมาอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย 40.55 ตามลำดับ