หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: assscorpion ที่ 21 พ.ย. 19, 14:33 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: assscorpion ที่ 21 พ.ย. 19, 14:33 น
ชื่อเรื่อง     :   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น

ผู้รายงาน   :   นายอัสดีน   คงหัด

ปีที่รายงาน :   พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช้เอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ธรณีพิบัติภัยในท้องถิ่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านช่องพลี     องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 27 คน ประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 20 คน ประถมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 29 คน รวมจำนวน 76 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านช่องพลี องค์การบริหารส่วนตำบลอาวนาง จำนวน 27 คน เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E ) จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้ 14 ชั่วโมง 2) เอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) จำนวน 1 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านช่องพลี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตามเกณฑ์ 80/80 ของสูตร E1/E2 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าสถิติที (t-distribution)       
ผลการศึกษา พบว่า
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.39/84.47  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อใช้เอกสารประกอบการเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่                ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์  พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน