หน้า : พิมพ์หน้านี้ - งานสถาปนิก’60 "บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling” "

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: magketing ที่ 1 ก.พ. 17, 20:17 น

งานสถาปนิก’60 "บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling” "


กระทู้: งานสถาปนิก’60 "บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling” "
เริ่มกระทู้โดย: magketing ที่ 1 ก.พ. 17, 20:17 น
สมาคมสถาปนิกสยามฯเปิดตัวงานสถาปนิก’60 ภายใต้
คอนเซ็ปต์ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering
Dwelling” มุ่งเผยแพร่แนวคิด แนวทางการออกแบบ
ที่อยู่อาศัยที่ดีในมิติต่างๆ จากสถาปนิกทุกรุ่นสู่ประชาชน
พร้อมแสดงถึงความก้าวหน้าของแนวคิด นวัตกรรม การ
ออกแบบของวิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับประเทศและความ
เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ ระหว่างวันอังคารที่  2 –
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560  ณ อาคาร  ชาเลนเจอร์
1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นันทพล จั่นเงิน  ประธานจัดงาน สถาปนิก’60 สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า แนวคิดหลัก
ในการจัดงานสถาปนิก’60 “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN”
Reconsidering Dwelling มาจาก “บ้าน” เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ของการดำรงชีวิตของคนทุกคน ในทุกสังคมและวัฒนธรรม
ในขณะเดียวกัน บ้าน ก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมหน่วยเล็กๆ
หน่วยหนึ่งที่เมื่อมีการขยายจำนวน หรือรวมตัวกันของบ้าน
หลายๆหลัง ก็สามารถเติบโตเป็นชุมชน และเมือง ที่มี
ความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ “บ้าน” ยังเป็นจุดเริ่มต้น
ที่จะเป็นพื้นที่ที่ก่อรูปความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว
ขยายตัวเป็นความสัมพันธ์ระดับเพื่อนบ้าน สังคมระดับชุมชน
และเมืองที่ดีในมิติต่างๆยิ่งขึ้นต่อไป

งานสถาปนิก’60 ต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในวงการสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเปิด
เป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดเห็น
ต่างๆซึ่งกันและกัน ทั้งในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร
ผู้รับเหมา นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดคือ
ประชาชนคนทั่วไปที่มีความต้องการและสนใจเรื่องบ้านเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยสมาคมฯคาดหวังที่จะ
เผยแพร่แนวคิด แนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ดีในมิติ
ต่างๆ ของสถาปนิกในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งจาก
สถาปนิกรุ่นใหม่และรุ่นปัจจุบัน สู่ประชาชนทั่วไป และแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของแนวคิด นวัตกรรม ในการออก
แบบของวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับประเทศและ
ความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ

โดยพื้นที่นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ
1.นิทรรศการ บ้าน (Dwelling) เช่น นิทรรศการ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 , นิทรรศการภาพถ่าย “บ้าน บ้าน รูป เล่า เรื่อง”
(BAAN BAAN Photo Essay)  , นิทรรศการ บ้าน บ้าน
จำลอง (BAAN BAAN Mockup) และนิทรรศการ บ้าน บ้าน
ตัวอย่าง (BAAN BAAN Case Study)

2.นิทรรศการในส่วนขององค์ประกอบบ้าน  (Dwelling’s
Elements) เช่น นิทรรศการชิ้นส่วนของบ้าน (Dwelling
Elements) ประตู หน้าต่าง กำแพง บันได โต๊ะ เก้าอี้
หรือชิ้นส่วนของบ้าน

3.นิทรรศการในส่วนของพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s
Surroundings) เป็นพื้นที่ที่พูดถึงบริบทที่อยู่รอบๆบ้าน
เริ่มต้นจากภายในรั้วบ้านตลอดจนพื้นที่สวนนอกบ้าน
พื้นที่ชุมชนรอบบ้าน ซึ่งมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์
เชิงสังคมของการอาศัยในชีวิตประจำวัน