หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สำนักงาน ป.ป.ส. จับมือสื่อมวลชน ประชุมเสวนาแนวนโยบายยาเสพติดตามแผนประชารัฐฯ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: Dul8836301 ที่ 27 ก.ย. 16, 19:30 น

สำนักงาน ป.ป.ส. จับมือสื่อมวลชน ประชุมเสวนาแนวนโยบายยาเสพติดตามแผนประชารัฐฯ


กระทู้: สำนักงาน ป.ป.ส. จับมือสื่อมวลชน ประชุมเสวนาแนวนโยบายยาเสพติดตามแผนประชารัฐฯ
เริ่มกระทู้โดย: Dul8836301 ที่ 27 ก.ย. 16, 19:30 น
<p style="text-align: center;"><strong>สำนักงาน ป.ป.ส. จับมือสื่อมวลชน ประชุมเสวนาแนวนโยบายยาเสพติดตามแผนประชารัฐฯ</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>=======</strong><strong>=======</strong><strong>=======</strong></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/77620340/PPS2016/8/WV7A3410%20(2).jpg" alt="" width="720" height="480" /></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการงานยาเสพติด 3 คณะ คือ</p>
<p>(1) คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน</p>
<p>(2) คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด</p>
<p>(3) คณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;จัดการประชุมเสวนาแนวนโยบายยาเสพติดตามแนวทางประชารัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน นายแพทย์ จิโรจ สินธวานนท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และนายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมด้วย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ รวมถึงผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมพร้อมคณะผู้บริหารสื่อมวลชน บรรณาธิการ หัวหน้าฝ่ายข่าว และสื่อมวลชนทุกแขนง ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ส.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/77620340/PPS2016/8/WV7A3413%20(2).jpg" alt="" width="720" height="480" /></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้มีคำสั่งจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 3 คณะ เพื่อเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางใหม่อย่างมีระบบ ได้แก่</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/77620340/PPS2016/8/WV7A3453%20(2).jpg" alt="" width="720" height="480" /></p>
<ol>
<li>คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ที่มีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ทำความเข้าใจต่อสื่อมวลชนใน 2 ประเด็น คือ</li>
</ol>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การปรับปรุงกฎหมาย ตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยรวบรวมกฎหมายยาเสพติด 7 ฉบับมาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีสาระสำคัญ คือ ภาคความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : จะมีการปรับปรุงระบบกำหนดโทษ โดยแยกผู้เสพ แรงงานขนยาฯ ออกจากนักค้าอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักค้ารายใหญ่ มีโทษสูงสุดประหารชีวิต กลุ่มแรงงาน และกลุ่มเหยื่อ สำหรับการปรับปรุงฐานความผิดและบทลงโทษให้ยกเลิกระบบนับเม็ดและปริมาณสารบริสุทธิ์&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - การปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย นำทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโลก มาปรับทิศทางนโยบายยาเสพติดของไทย โดยจำแนกและจัดนโยบายที่เหมาะสมของตัวยาเสพติดแต่ละชนิด ไม่เหมารวมเหมือนกันทั้งหมด ดำเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติดรวม 4 ชนิด คือ กัญชง กัญชา กระท่อม และเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า&nbsp;</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งประเทศ ถึงนโยบายยาเสพติดที่จะออกมาใหม่ ซึ่งไม่ได้ปล่อยให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่เป็นการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสม ค่อยเป็นค่อยไป อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อปรับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความสมดุลในทุกมาตรการ</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/77620340/PPS2016/8/WV7A3477%20(2).jpg" alt="" width="720" height="480" /></p>
<ol start="2">
<li>คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน โดยมี นายแพทย์ จิโรจ สิทธวานนท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วม ทำความเข้าใจต่อสื่อมวลชน โดยให้แนวนโยบายการบำบัดฟื้นฟู ภายใต้แนวคิด &ldquo;ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย&rdquo; ต้องได้รับการดูแล และบำบัดฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นภารกิจสำคัญในการเข้ามา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยจะเข้ามารองรับการดำเนินงานในแต่ละจุด แต่ละระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป และในปีงบประมาณ 2560 จะรับผิดชอบกำกับการดำเนินงานบำบัดรักษาฟื้นฟูได้ครบทุกระบบทั่วประเทศ เบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดให้สถานพยาบาลซึ่งมีอยู่ 896 แห่งทั่วประเทศ&nbsp;</li>
</ol>
<p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/77620340/PPS2016/8/WV7A3537%20(2).jpg" alt="" width="720" height="479" /></p>
<ol start="3">
<li>คณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีนายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ทำความเข้าใจต่อสื่อมวลชนในประเด็นแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดยขอความร่วมมือผ่านสื่อมวลชนในการร่วมรณรงค์ป้องกันและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด เชิญชวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้ออกมาแสดงตัวและเข้ารับการบำบัด พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางในการบำบัดรักษายาเสพติดให้ประชาชนได้รับทราบ</li>
</ol>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า &ldquo;ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มาแลกเปลี่ยน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะผู้บริหารสื่อมวลชน และสื่อมวลชนทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมรับฟังและทำความเข้าใจกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ของรัฐบาลและสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งการดำเนินนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงการปรับทิศทางนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อก้าวเดินไปสู่แนวปฏิบัติตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก 2016 (UNGASS 2016) ที่มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดและให้ทุกประเทศยอมรับว่ายาเสพติดเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้องร่วมมือกัน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และปรับแนวทางจากการทำสงครามกับยาเสพติดไปสู่การใช้ระบบสาธารณสุขและการแพทย์เป็นหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด&rdquo;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>=======</strong><strong>=======</strong><strong>=======</strong></p>