หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - โรงไฟฟ้าไทยสุดเจ๋ง !! กระบี่ / เทพา “ดีกว่า” ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก !!

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: joey419 ที่ 14 ก.ค. 16, 20:54 น

โรงไฟฟ้าไทยสุดเจ๋ง !! กระบี่ / เทพา “ดีกว่า” ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก !!


กระทู้: โรงไฟฟ้าไทยสุดเจ๋ง !! กระบี่ / เทพา “ดีกว่า” ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก !!
เริ่มกระทู้โดย: joey419 ที่ 14 ก.ค. 16, 20:54 น
รู้ไหมว่า ฝุ่นขนาดเล็กมาก PM 2.5 จากโรงไฟฟ้ากระบี่/เทพา ปล่อยออกมาน้อยกว่าข้อแนะนำ WHO

ฝุ่นละอองนับวันจะได้รับความตระหนักและตื่นตัวถึงภัยอันตรายมากยิ่งขึ้น ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละเอียดหรือฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ ซึ่งหากได้รับในปริมาณที่เกินค่ามาตรฐานย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชาชนในระยะยาว

บทความเรื่อง “ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากโรงไฟฟ้าถ่านหินคือภัยคุกคามสุขภาวะของคนไทย” ของกรีนพีซ ด้านหนึ่งกระตุ้นให้สังคมไทยรับรู้และเข้าใจถึงอันตรายของฝุ่นขนาดเล็กต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลบางส่วนที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ เช่น ในประเด็นที่กล่าวว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่มีส่วนใดที่กล่าวถึงมาตรการควบคุม PM2.5 หรือประเด็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นสาเหตุให้เกิด PM2.5 จากการทำปฏิกิริยาของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในปริมาณมาก

การควบคุม PM2.5 จากการเผาไหม้ถ่านหิน

ประเด็นแรก โครงการโรงไฟฟ้าเทพาและกระบี่ ได้ประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการควบคุมฝุ่น PM2.5 ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) แล้ว ทั้งการควบคุมฝุ่นในบรรยากาศ และการตรวจวัดจากปากปล่อง

ในกรณี ฝุ่น PM 2.5 ในบรรยากาศ รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ได้ประเมินความเข้มข้นฝุ่นละออง PM2.5 รอบโรงไฟฟ้า ที่จะเกิดขึ้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะมีค่าสูงสุด 16.28ไมโครกรัม/ลบ.ม. และโครงการกระบี่อยู่ระหว่างการประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละอองซึ่งค่าดังกล่าว ซึ่งจะอยู่ภายใต้เกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่เกิน 25 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และดีกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของไทยที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม.


กระทู้: โรงไฟฟ้าไทยสุดเจ๋ง !! กระบี่ / เทพา “ดีกว่า” ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก !!
เริ่มกระทู้โดย: joey419 ที่ 14 ก.ค. 16, 20:55 น
สำหรับการตรวจวัด PM 2.5 จากปล่องโรงไฟฟ้านั้น ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดไว้ ทั้งของไทย และสากล อย่างไรก็ตามปริมาณ PM 2.5 จากปล่องโรงไฟฟ้า สามารถอ้างอิงมาตรฐานของ US.EPA ที่เกิดจากการเผาถ่านหิน ในกลุ่ม bituminous และ sub-bituminous ที่ผ่านอุปกรณ์บำบัดฝุ่นชนิด Electrostatic Precipitator จะมี PM 2.5 คิดเป็นร้อยละ 29 ของปริมาณฝุ่นละอองรวม ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2โครงการ ได้กำหนดค่าควบคุมของฝุ่นละอองรวม (Particulate Matter: PM) จากปากปล่องไว้ ที่ 30 มิลลิกรัม/ลบ.ม. ซึ่งจะสามารถควบคุมฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศได้ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ดังที่กล่าวมา

ทั้งนี้ มาตรการควบคุมมลภาวะที่กำหนดไว้ใน EHIA ถือเป็นพันธะสัญญาที่ กฟผ. จะต้องปฏิบัติตลอดอายุโรงไฟฟ้า ในทางปฏิบัติโรงไฟฟ้าจะตั้งค่าสัญญาณเตือนจากอุปกรณ์ตรวจวัดการระบายมลสารของหน่วยผลิตในห้องควบคุมกระทู้: โรงไฟฟ้าไทยสุดเจ๋ง !! กระบี่ / เทพา “ดีกว่า” ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก !!
เริ่มกระทู้โดย: joey419 ที่ 14 ก.ค. 16, 20:56 น
กรณีสัญญาณเตือนระดับสูง ซึ่งตั้งค่าไว้ที่ร้อยละ 85 ของความเข้มข้นหรืออัตราการระบายมลสารที่ควบคุมไว้ พนักงานในห้องควบคุมจะตรวจสอบการทำงานของหน่วยผลิตและอุปกรณ์ควบคุมการระบายของมลสารของหน่วยนั้น พร้อมดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขความผิดปกติที่พบอย่างเร่งด่วน

กรณีสัญญาณเตือนระดับสูงมาก ซึ่งตั้งค่าไว้ที่ร้อยละ 95 พนักงานในห้องควบคุมจะทำการลดกำลังการผลิตหรือหยุดการผลิต โดยต้องปรับปรุงการทำงานของระบบควบคุมมลสารนั้นๆ ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติก่อนจะเริ่มการผลิตต่อไป

การควบคุม PM2.5 จากกระบวนการทางเคมี

สำหรับประเด็น PM2.5 ที่เกิดจากกระบวนการทางเคมีในบรรยากาศที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเป็นสารตั้งต้นอ้างอิงข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ นั้น


กระทู้: โรงไฟฟ้าไทยสุดเจ๋ง !! กระบี่ / เทพา “ดีกว่า” ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก !!
เริ่มกระทู้โดย: joey419 ที่ 14 ก.ค. 16, 20:56 น
ในทางวิชาการ ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ประกอบด้วย ฝุ่นปฐมภูมิ (Primary PM2.5) เกิดจากการเผาไหม้โดยตรง และฝุ่นทุติยภูมิ (Secondary PM2.5) เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศ โดยมีสารกลุ่มซัลเฟอร์ หรือกลุ่มไนโตรเจน และแอมโมเนียเป็นสารตั้งต้น

จากรายงานการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ ปริมาณก๊าซ SO2 และ NOx ที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 ดังกล่าว อยู่ภายใต้สมมุติฐานกรณีเลวร้ายสุด (worse case) ซึ่งในความเป็นจริง ของกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า ฝุ่นปฐมภูมิ จากการเผาไหม้ถ่านหินจะถูกดักจับโดยเครื่องดักฝุ่นไฟฟ้าสถิต (ESP) ที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 99.8 – 99.9 ซึ่งเครื่องดักฝุ่นไฟฟ้าสถิต จะสามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ได้มากกว่าร้อยละ 96-98 สำหรับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) นั้น จะถูกกรองด้วยเครื่อง Selective Catalytic Reduction (SCR) ก่อนจะถึงเครื่อง ESP ทำให้เหลือปริมาณ NOX น้อยมาก ส่วน SO2 จะถูกบำบัดโดยเครื่อง Flue Gas Desulfurization (FGD) ทำให้เหลือก๊าซที่จะเกิดปฏิกิริยาก่อตัวเป็นฝุ่น PM2.5 ในปริมาณที่น้อยมากเช่นกันกระทู้: โรงไฟฟ้าไทยสุดเจ๋ง !! กระบี่ / เทพา “ดีกว่า” ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก !!
เริ่มกระทู้โดย: joey419 ที่ 14 ก.ค. 16, 20:57 น
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศรอบบริเวณโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในหมู่บ้านรอบโรงไฟฟ้าจำนวน 10 สถานี ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2558 ค่า PM10 มีความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 8-65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM2.5 คำนวณได้เฉลี่ย 3.5 -28 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดีกว่ามาตรฐานของประเทศ PM10 ในบรรยากาศไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ PM2.5 ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสอดคล้องกับเกณฑ์แนะนำ (Guideline) ขององค์การอนามัยโลก


กระทู้: โรงไฟฟ้าไทยสุดเจ๋ง !! กระบี่ / เทพา “ดีกว่า” ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก !!
เริ่มกระทู้โดย: joey419 ที่ 14 ก.ค. 16, 21:00 น
ผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เดือนธันวาคม 2558 จากสถานีตรวจวัดรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 128 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ขณะที่ค่ามาตรฐานของประเทศไทยกำหนดไม่เกิน 780 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือดีกว่ามาตรฐาน 6 เท่าตัว ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 92 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ขณะที่ค่ามาตรฐานฯ กำหนดไม่เกิน 320 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือดีกว่ามาตรฐาน 3.5 เท่าตัว


กระทู้: โรงไฟฟ้าไทยสุดเจ๋ง !! กระบี่ / เทพา “ดีกว่า” ค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก !!
เริ่มกระทู้โดย: joey419 ที่ 14 ก.ค. 16, 21:01 น
เครดิตจาก
เอชttp://www.balanceenergythai.com/โรงไฟฟ้า-กระบี่-เทพา/