หน้า : พิมพ์หน้านี้ - “ มหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: okokmass ที่ 5 พ.ค. 16, 14:20 น

“ มหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ”


กระทู้: “ มหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ”
เริ่มกระทู้โดย: okokmass ที่ 5 พ.ค. 16, 14:20 น
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา     MBU Challenge 2559 ขึ้น เพื่อตอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ตอบสนองนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล เสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชน
         รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากผลสำรวจพบว่าเด็กไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียนสูงเป็นอันดับสองของโลก จากแนวคิดทางการศึกษาแบบเดิมๆ          ที่สะท้อนภาพของการศึกษาและการวัดผลในด้านต่างๆ ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร กลายเป็นที่มาสำคัญของนโนบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในการนี้ ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดมหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559  ขึ้น เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างดียิ่ง เป็นการเปิดเวทีสร้างพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้นำเสนอทักษะความสามารถต่อสาธารณะ เป็นช่องทางส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความคิดและจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาตนเองไปจนถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต
          พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีหน้าที่ให้การส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย ให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้      คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้สังคมดีมีคุณภาพ ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โครงการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และรู้จักการนำเสนออย่างมีเหตุผล รู้จักศึกษาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตนเอง พร้อมทั้งเผยแพร่            ให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ อันนำไปสู่สังคมเปี่ยมคุณธรรม
จึงได้จัดโครงการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ขึ้น            เป็นโครงการตอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ตอบสนองนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล เสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชน      โดยมีโครงการหลักในมหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 อยู่     4 โครงการ ได้แก่
1.โครงการโต้คารมอุดมธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการเผยแผ่หลักคำสอนตามพระพุทธศาสนาผ่านสื่อการโต้วาที ให้เยาวชนมีทักษะกระบวนการคิดและรู้จักศึกษาค้นคว้าความรู้แง่คิดมุมมองและเหตุผล เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการพูดอย่างมีวาทศิลป์ รู้จักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจเด็กและเยาวชนตามนโยบายค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.โครงการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 เป็นโครงการแสดงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนาของเยาวชน ประชาขนทั่วไป ส่งเสริมให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน
3.โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนมีจิตใจเยือกเย็น รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนระหว่างสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน ลดปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน
4.โครงการจัดประกวดกิจกรรมนวัตกรรม บ้าน วัด และโรงเรียน  ประจำปี 2559 เป็นโครงการที่กระตุ้นให้ พระสงฆ์ที่เผยแผ่ศีลธรรม ได้สร้างผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มุ่งสู่สังคมภายนอก ทั้งเชิงพัฒนาสังคม เชิงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนได้อย่างยั่งยืน เป็นการเชื่อมโยงผลงานกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กับกลุ่มชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของการเรียนการสอนในโรงเรียน
โดยการจัดมหกรรมการแข่งขัน-ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge 2559 ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทลัย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทั้งนี้ในโครงการโต้คารมอุดมธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, โครงการประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559, โครงการสวดมนต์หมู่สรภัญญะเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2559 จะมีการตัดสิน            ที่บูธมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในงานวันวิสาขบูชา วันที่ 14-20 พ.ค. 2559 ณ ท้องสนามหลวง     จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขันครั้งนี้