หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ซีพีเอฟ จับมือเครือข่าย สร้างโอกาสการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างด้าว

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: rammun ที่ 28 ม.ค. 16, 09:37 น

ซีพีเอฟ จับมือเครือข่าย สร้างโอกาสการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างด้าว


กระทู้: ซีพีเอฟ จับมือเครือข่าย สร้างโอกาสการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างด้าว
เริ่มกระทู้โดย: rammun ที่ 28 ม.ค. 16, 09:37 น
 ซีพีเอฟ จับมือเครือข่าย สร้างโอกาสการศึกษาให้บุตรหลานแรงงานต่างด้าว ยึดหลัก 3P ตอกย้ำดูแลแรงงานทุกเชื้อชาติด้วยความเสมอภาค(http://mpics.manager.co.th/pics/Images/559000001000001.JPEG)


       
       บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ ผู้เข้าร่วมโครงการ “Business Leadership Program” รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรหลานแรงงานไทยและต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อการศึกษา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น และสาธารณูปโภค โดยตระหนักว่า เด็กทุกคน ทุกเชื้อชาติ ควรมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาในภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกัน ตอกย้ำยุทธศาสตร์ “3P” ในการบริหารและดูแลแรงงานตามมาตรฐานสากล


  นายสว่าง สุขศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลแรงงานทุกเชื้อชาติด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยกำหนดยุทธศาสตร์ “3P” ในการบริหารแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการค้ามนุษย์ อันประกอบไปด้วย P-Policy การดำเนินนโยบายสอดคล้องมาตรฐานแรงงานสากลและหลักสิทธิมนุษยชนโลก , P-Practice การปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานทุกระดับ และ P-Partnership ความร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ สมาพันธ์ สมาคม และภาคประชาสังคม ในการช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา) ตลอดจนถึงครอบครัว ให้ได้รับการปฏิบัติเทียบเท่าแรงงานไทย
       
       “ที่ผ่านมา ซีพีเอฟ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารแรงงานต่างด้าวอย่างเสมอภาคเทียบเท่าแรงงานไทย การลงพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ บริษัทได้เดินตามยุทธศาสตร์ P-Partnership ในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอย่าง มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาไปสู่บุตรหลานแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานเมียนมาร์ในพื้นที่

 
 ด้วยเชื่อว่า เด็กทุกคนควรได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและสัญชาติ ซึ่งเด็กๆลูกหลานแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ควรมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็น” นายสว่างกล่าว
       
       กิจกรรม "ซี.พี.จิตอาสา เติมฝัน ปันยิ้ม" ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง ซีพีเอฟ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ สถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการส่งมอบอุปกรณ์การศึกษา การปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นและปรับปรุงสาธาณูปโภคต่างๆ อาทิ ห้องน้ำ ระบบท่อประปา ฯลฯ รวมไปถึงถ่ายทอดองค์ความรู้จัดทำแปลงพืชผักสวนครัว และวิธีการปลูกผักเพื่อนำเป็นอาหารกลางวัน ด้วยหวังว่าเยาวชนทุกเชื้อชาติสัญชาติ ควรได้รับสุขอนามัยและโภชนาการที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีทักษะความรู้ที่สามารถนำไปเลี้ยงชีพได้ในอนาคต


   
       นอกเหนือ จากกิจกรรมดังกล่าว ซีพีเอฟ ยังได้จับมือกับ องค์การสะพานปลา และ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานประมงและครอบครัว ณ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จ.สงขลา เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือและป้องกันการค้ามนุษย์ รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานประมง ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
       
       ซีพีเอฟ ยึดแนวทางปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและปฏิญญาด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ไม่เพียงแต่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงานของบริษัทอย่างเท่าเทียม แต่ยังพร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการขยายความช่วยเหลือไปสู่ครอบครัวแรงงานต่าวด้าวในประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ “3P” ในการสร้างมาตรฐานปฏิบัติต่อแรงงานทุกเชื้อชาติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม

 เครดิต   ผู้จัดการ ภูมิภาค (http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000009672)