หน้า : พิมพ์หน้านี้ - โครงการรณรงค์ แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ภายใต้ โครงการนำร่อง “ CS

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: tiranan_bp ที่ 8 ต.ค. 15, 09:11 น

โครงการรณรงค์ แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ภายใต้ โครงการนำร่อง “ CS


กระทู้: โครงการรณรงค์ แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ภายใต้ โครงการนำร่อง “ CS
เริ่มกระทู้โดย: tiranan_bp ที่ 8 ต.ค. 15, 09:11 น
โดยนายนพดล  แก้วสุพัฒน์   นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย     รณรงค์โครงการภายใต้ การนำร่อง  “ CSR ชุมชนต้นแบบร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ” และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)      ภายใต้การบริหารแผนงานของ บริษัท นาคาธิบดี จำกัด (NAKARTIPBODEE  CO.,LTD.)  โดยนางสาวสิริกิติยา  ทัศนวิสุทธิ์  ตำแหน่ง  Chief Operating Project (CSR) and CEO Group     มีการ “ ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ “ (พลังงานแสงอาทิตย์ )  จำนวน 7 เสา  โดยจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดแรกที่ได้เป็นจังหวัดนำร่อง  มีการ 2  พื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมติดตั้งบริเวณสะพานแควอ้อม จำวน 4 เสา และเทศบาลตำบลสวนหลวง     ติดตั้งบริเวณสามแยกหน้าวัดนางบางลี่ใหญ่ จำนวน 3 เสา  เน้นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการรณรงค์แผนงานครั้งนี้     ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมสังคม CSR
 ( Corporate Social Responsibility )    กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม ตามวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนพื้นที่ ,ลดอุบัติเหตุ  “ การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณชนิด
โซล่าเซลล์ ”(พลังงานแสงอาทิตย์)      เป็นนวัตกรรมในรูปแบบใหม่คือพลังงานทดแทน ที่เป็น “มิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  รักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีสมดุล   โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย  มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์  ซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์  นอกจากจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว  สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าได้ อยู่ภายใต้แผนงานที่สามารถบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความพึงพอใจแก่ชุมชนพื้นที่อย่างเหมาะสม   อีกทั้งโครงการรณรงค์
แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย         ได้ดำเนินแผนงานรณรงค์ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) อย่างเป็นทางการ
นายปัญญา   งานเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า :
จังหวัดสมุทรสงคราม  พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย จากสภาพภูมิประเทศ  ทำให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ำ  และการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม ส่วนการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคุณภาพชีวิของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมรณรงค์โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย  และที่สำคัญ“ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดแรก ที่ได้เป็นจังหวัดนำร่อง “ CSR ชุมชนต้นแบบ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ” โดยมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนที่ ลดสภาวะโลกร้อน รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ เพราะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองเกษตรกรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่มี “การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์” (พลังงานแสงอาทิตย์)  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมและเทศบาลตำบลสวนหลวง ให้ขยายความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่     


 เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน มีสำนึกสาธารณะในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพที่เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนพื้นที่   ให้ชุมชนทุกคนร่วมมือกันและร่วมรักษาและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและศักยภาพชุมชนของชาวสมุทรสงครามให้แก่ท้องถิ่นเพื่อส่วนรวม   ปัจจุบัน โซล่าเซลล์  ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ   ที่เพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนทางด้านอำนวยความสะดวก    ลดอุบัติเหตุทางการจราจร     ตลอดจนทำให้จังหวัดสมุทรสงครามรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม  มีความยินดีในการร่วมรณรงค์เป็น
“ ชุมชนต้นแบบ “ ของโครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย  นอกจากไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้ว  มีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าลดลง  ซึ่งเป็นผลที่ดีในด้านเศรษฐกิจพื้นที่ กระผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณ   หรือตัวชี้วัดสำคัญ   ที่บอกได้ว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม   การลดอุบัติเหตุทางถนน   ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จะต้องประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งอย่างแน่นอน 



สื่อมวลชนและงานการประชาสัมพันธ์ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ :
บริษัท นาคาธิบดี จำกัด  ( NAKARTIPBODEE CO.,LTD )
Corporate Social Responsibility Program 
คุณสิริกิติยา  ทัศนวิสุทธิ์ / PS. Group Chief Operating Project CSR. / GROUP HEAD
TEL : 02-728-2922 (Auto Lines) FAX : 02-728-2923 Mobile : 096-861-4448 
E-mail : PROJECT.CSR2015@GMAIL.COM