หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ปร.ด วิศวะ กับ วศ.ด ต่างกันยังไงครับ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: หมูยิงธนู ที่ 7 มี.ค. 12, 03:24 น

ปร.ด วิศวะ กับ วศ.ด ต่างกันยังไงครับ


กระทู้: ปร.ด วิศวะ กับ วศ.ด ต่างกันยังไงครับ
เริ่มกระทู้โดย: หมูยิงธนู ที่ 7 มี.ค. 12, 03:24 น
ปร.ด วิศวะ กับ วศ.ด ต่างกันยังไงครับ ขอบคุณครับ


กระทู้: ปร.ด วิศวะ กับ วศ.ด ต่างกันยังไงครับ
เริ่มกระทู้โดย: ADS ที่ 14 ก.พ. 20, 10:21 น
เป็นหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นการทําวิจัย ซึ่งถ้ามุ้งให้ลึกซึ้งทางวิชาการ (Academically or Theoretically Oriented Research) ให้ใช้ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Doctor of Philosophy ทั้งปริญญาศิลปศาสตร์  ปริญญาวิทยาศาสตร์ และปริญญาเชิงวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมก็รวมอยู่ด้วย) อนึ่งโดยประเพณีอุดมศึกษาระดับนานาชาติดั้งเดิมนั้น คําว่า “Philosophy” แปลว่าวิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้ ซึ่งครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งพจนานุกรม ฉบับปี พ.ศ. 2525 ของราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคําว่า “ปรัชญา” ว่าหมายถึง วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และ ความจริง ดังนั้นคําว่า “Doctor of Philosophy” ในหลักเกณฑ์นี้จึงเห็นควรให้ใช้ภาษาไทยว่า “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.)” ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นการทําวิจัย ซึ่งมุ้งให้ลึกซึ้งทางวิชาชีพ (Professionally Oriented Research) ให้ใช้ชื่อปริญญาเชิงวิชาชีพตามกลุ่มสาขาวิชาชีพนั้นๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.) (Doctor of Engineering ) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration) ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education) เป็นต้น
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) เน้นลึกทางวิชาการ คือเป็นการเรียนที่เน้นที่องค์ความรู้ลึกในสาขานั้นๆ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.) เน้นไปทางวิชาชีพ คือเวลาทำวิทยานิพนธ์ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของคนที่เรียนทั้งนั้น


กระทู้: ปร.ด วิศวะ กับ วศ.ด ต่างกันยังไงครับ
เริ่มกระทู้โดย: ADS ที่ 14 ก.พ. 20, 10:26 น
เป็นหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นการทําวิจัย ซึ่งถ้ามุ้งให้ลึกซึ้งทางวิชาการ (Academically or Theoretically Oriented Research) ให้ใช้ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษว่า Doctor of Philosophy ทั้งปริญญาศิลปศาสตร์  ปริญญาวิทยาศาสตร์ และปริญญาเชิงวิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมก็รวมอยู่ด้วย) อนึ่งโดยประเพณีอุดมศึกษาระดับนานาชาติดั้งเดิมนั้น คําว่า “Philosophy” แปลว่าวิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้ ซึ่งครอบคลุมศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ่งพจนานุกรม ฉบับปี พ.ศ. 2525 ของราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคําว่า “ปรัชญา” ว่าหมายถึง วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และ ความจริง ดังนั้นคําว่า “Doctor of Philosophy” ในหลักเกณฑ์นี้จึงเห็นควรให้ใช้ภาษาไทยว่า “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.)” ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นการทําวิจัย ซึ่งมุ้งให้ลึกซึ้งทางวิชาชีพ (Professionally Oriented Research) ให้ใช้ชื่อปริญญาเชิงวิชาชีพตามกลุ่มสาขาวิชาชีพนั้นๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.) (Doctor of Engineering ) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration) ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Education) เป็นต้น
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) เน้นลึกทางวิชาการ คือเป็นการเรียนที่เน้นที่องค์ความรู้ลึกในสาขานั้นๆ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.) เน้นไปทางวิชาชีพ คือเวลาทำวิทยานิพนธ์ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของคนที่เรียนทั้งนั้น