หน้า : พิมพ์หน้านี้ - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัครนักศึกษาป.โท-เอก ภาคการศึกษา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 8 เม.ย. 22, 16:21 น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัครนักศึกษาป.โท-เอก ภาคการศึกษา


กระทู้: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัครนักศึกษาป.โท-เอก ภาคการศึกษา
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 8 เม.ย. 22, 16:21 น
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565  สาขาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ MDN, S-MDN และ DDNS ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รับสมัครช่วงที่ 3  ระหว่างวันที่  7 มีนาคม - 22 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ * คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาโท*  ผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 แผนการเรียนมี 3   แบบ คือ (1) วิทยานิพนธ์ ภาคปกติ  รอบเช้า เรียน จ-ศ 09.00 –16.00น. (2) ค้นคว้าอิสระ ภาคพิเศษ รอบค่ำ เรียน จ-ศ 18.00-21.00 น. (3) ค้นคว้าอิสระ ภาคพิเศษ รอบเสาร์-อาทิตย์
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
     คุณสมบัติของผู้สมัครปริญญาเอก
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  ดังนี้
      (1) ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ของหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
      (2) ผ่านการทำสารนิพนธ์ (Master Project)หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)หลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งสารนิพนธ์หรืองานวิจัยเพิ่มเติมนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ตามเกณฑ์ กพอ. ปี 2562
     (3) ผ่านการทำปัญหาพิเศษ (Special Problem) หรือการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หลักสูตรจากถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ
และมีผลงานการวิจัยเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งปัญหาพิเศษ หรืองานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ตามเกณฑ์ กพอ. ปี 2562
2. สอบภาษาอังกฤษผ่านตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
4. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         
หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก แบบ 2.1: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
    สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท ได้ที่  https://bit.ly/2Qt0zGB และหลักสูตรปริญญาเอก ได้ที่ https://bit.ly/33qmvsT
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-2717   นายสมพล เพิ่มพัธน์ เลขาภาควิชา หรือ Line @ : 363bjjiv
สมัครออนไลน์ : https://grad.admission.kmutnb.ac.th/