หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ-

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: thanakorn8128 ที่ 10 ก.พ. 22, 08:46 น

ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ-


กระทู้: ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ-
เริ่มกระทู้โดย: thanakorn8128 ที่ 10 ก.พ. 22, 08:46 น
ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

ผู้วิจัย นายธนากร รัฐถาวร

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

ปีการศึกษา 2562


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

(2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา (3) เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ การดำเนินงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา และศึกษาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา กลุ่มที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา จำนวน 63 คน ด้วยแบบสอบถามกับการสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและความสอดคล้อง ของกลยุทธ์ด้วยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่านและการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 30 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1) การศึกษาสภาพการดำเนินงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา มีองค์ประกอบ 4 ขั้นตอน มีการดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นตอนการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง

2) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประกอบด้วย 1) แนวคิดและหลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการพัฒนา โดยที่กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 3 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์

3) กลยุทธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียน

เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 27 กลยุทธ์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมพัฒนางานด้านวิชาการและนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย และสร้างสำนึกในเอกลักษณ์ ค่านิยมความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มี สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กลยุทธ์ที่ 1.8 ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์และสื่อเพื่อการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1.9 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานสภาพแวดล้อมใน สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4.1 การดูแลความปลอดภัยและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต้อการจัดการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5.1 สถานศึกษามีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน กลยุทธ์ที่ 5.3 สถานศึกษามีการพัฒนาให้ บรรลุตามเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้น กลยุทธ์ที่ 5.4 สถานศึกษามีมาตรฐาน โดยผู้ปกครอง ชุมชนยอมรับและมีความพึงพอใจ ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 6.1 แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 6.2 แนวทางการจัดการศึกษาในระบบเพื่อให้ได้เรียนรู้ตามความสนใจ กลยุทธ์ที่ 6.3 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ เรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 6.4 แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 7.1 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาและบริการ กลยุทธ์ที่ 7.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษาในสถานศึกษาและสู่ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนานักเรียน และครูสู่ประชาคมอาเซียน กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาที่สอง กลยุทธ์ที่ 8.2 ส่งเสริมสนับนุนครูและนักเรียน มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน

4) การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา พบว่า ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงอยู่ในระดับ มาก