หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: praepimpa ที่ 24 พ.ย. 21, 14:40 น

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์


กระทู้: การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์
เริ่มกระทู้โดย: praepimpa ที่ 24 พ.ย. 21, 14:40 น
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย นางสาวแพรพิมพา  มงคลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ปีการศึกษา    ภาคเรียนที่  1/2562

บทคัดย่อ
        การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80           (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ห้องเรียน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 33 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster random sampling) 1 ห้องเรียน จำนวน 33 คน แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest – Posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย (1) แบบประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) หนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน (4) แผนการจัดการเรียนรู้ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมุติฐานแบบ t-test dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย
   1. ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เท่ากับ 82.53/84.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทุกกลุ่มการทดลอง
        2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทุกชุด
       3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมพบว่า โดยภาพรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x ̅= 4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรูปเล่ม ข้อที่ 1 คือ ขนาดของเล่มหนังสืออ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (x ̅= 4.84) รองลงมา คือ ด้านสำนวนภาษาของการเล่าเรื่อง (x ̅= 4.82) ด้านเนื้อเรื่องข้อที่ 3 คือ แบบทดสอบท้ายบทเรียน (x ̅= 4.81) และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านตัวอักษรข้อ 3 คือ สีของตัวอักษร (x ̅= 4.44) ตามลำดับช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและสนุกสนานต่อการเรียน