หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: janjira120464 ที่ 12 เม.ย. 21, 22:17 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: janjira120464 ที่ 12 เม.ย. 21, 22:17 น
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าไคร
ปีการศึกษา 2562
ผู้รายงาน   นางสาวจันทร์จิรา  อินทร์ชนะ
หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านท่าไคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  2
ปีการศึกษา     2562
  
การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต ของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไคร จำนวน 150 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 12  ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน  2 ฉบับ แบบบันทึก จำนวน 1 ฉบับ และแบบทดสอบ จำนวน 1 ฉบับ รวมจำนวน 16 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ t-test แบบไม่อิสระ ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน
1. ผลการประเมินด้านบริบท มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก
1.2 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก  
2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
2.2 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
3.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
3.2 กิจกรรมที่ดำเนินการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 การติดตามโครงการพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 9 ตัวชี้วัด ดังนี้
4.1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 ความรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ พบว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักเรียนมีความรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.001       (t= 16.32 ; p < 0.001) ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด
4.3 ความสะอาด สวยงามของสภาพแวดล้อม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก    4.4 ความปลอดภัยในโรงเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก    
4.5 ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนการสอน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก    
4.6 ทักษะการใช้แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก    
4.7 ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก    
4.8 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก    
4.9 ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก    
ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านท่าไคร โดยภาพรวมทั้งโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด โดยประเด็นที่ผ่านมากที่สุด มี 2 ประเด็น คือประเด็น ด้านกระบวนการ รองลงมาคือด้านผลผลิต และอยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น คือ ด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ