Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   (อ่าน 9 ครั้ง)
add

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 27 ก.พ. 20, 06:11 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
สังกัด      โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
ผู้วิจัย      นางพัชรินทร์ ชัยจันทร์
ปีที่ทำการวิจัย   ๒๕๖๑

บทคัดย่อ

   การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อประเมินผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง ทั้ง ๘ ด้าน  ดังนี้  ด้านบริบท  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต  ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้ และ
๒) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย  พระสงฆ์ ๓ รูป  ผู้บริหาร ๒ คน  ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง  ๒๕ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๙๙ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๘๒ คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๑๓๕ คน  บุคคลในชุมชน ๒๐ คน  รวมประชากรจำนวน ๕๖๖ คน  ใช้รูปแบบการประเมินโครงการของสตัฟเฟิลบีม (Daniel  L. Stufflebeam)  ที่มีชื่อว่า CIPP  Model  ต่อมาได้มีการขยายแนวคิดโดยการขยายผลผลิต (Product )  ออกเป็น IEST จึงเป็น CIPPIEST  Model  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยแบบประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  จำนวน ๓  ฉบับ  มีลักษณะแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ  สถิติที่ใช้ใน  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (Mean ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) วิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอแบบพรรณนาความ  
   สรุปผลการประเมิน
   ๑.ผลการประเมินการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาล ๓
ยุวบูรณ์บำรุง  มี 3 ระยะ ดังนี้
       ระยะที่  ๑  ประเมินผลก่อนการดำเนินโครงการ
           ๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า เป็นเพศหญิงมีจำนวนมากที่สุด  อายุของผู้ตอบแบบประเมินที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินที่มีจำนวนมากที่สุด คือระดับมัธยมศึกษา ในจำนวนนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่มีจำนวนมากที่สุด คือ  ผู้ปกครองนักเรียน  รองลงมาคือครูผู้สอน  ลำดับสุดท้าย คือ  พระสงฆ์และผู้บริหาร
         ๑.๒ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านบริบท  พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
         ๑.๓ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
      ระยะที่ ๒  การประเมินผลระหว่างการดำเนินโครงการ
         ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจำนวนมากที่สุด  อายุของผู้ตอบแบบประเมิน ที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ระหว่าง ๑๐ – ๒๐ ปี  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินที่มีจำนวนมากที่สุด คือ  ระดับประถมศึกษา  ผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีจำนวนมากที่สุด คือ นักเรียน
         ๒.๒ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านกระบวนการดำเนินงาน  พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
     ระยะที่  ๓  การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
         ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจำนวนมากที่สุด  อายุของผู้ตอบแบบประเมิน  ที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ระหว่าง ๑๐ – ๒๐ ปี  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมินที่มีจำนวนมากที่สุด คือ  ระดับประถมศึกษา  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีจำนวนมากที่สุด คือ นักเรียน
         ๓.๒ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านผลผลิต  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
         ๓.๓ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านผลกระทบ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เ
         ๓.๔ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านประสิทธิผล  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
          ๓.๕ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านความยั่งยืน  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
           ๓.๖ ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ด้านการถ่ายโยงความรู้  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
   ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง  
          ผลการศึกษาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้