Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการ  (อ่าน 7 ครั้ง)
Guest
ผลการจัดกิจกรรม
 

ผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 12 ก.พ. 20, 14:07 น

การเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้หรือการทำงานของสมองทางธรรมชาติ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของสมองในแต่ละวัยและการเรียนรู้ด้วยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการเรียนรู้ของสมองก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและวุฒิภาวะที่พร้อมจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษาตมแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ (1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง จำนวน 20 แผน พร้อมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองจำนวน 12 คน ใช้เวลาสอนแผนละ 30 นาที (2) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นแบบทดสอบชนิดรูปภาพ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมการศึกษา และแบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  ชนิดรูปภาพ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.21-0.74 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ (Quartile deviation) สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Wilcozon Signed Ranks Test)
   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง มีประสิทธิภาพ 85.83/88.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง มีค่าเท่ากับ 0.7065 คิดเป็นร้อยละ 70.65 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  โดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (Brain Learning) มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้านสติปัญญาหลังเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   โดยสรุป แผนการจัดประสบการณ์การเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
Tags:
Tags:  
พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้