Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

กระทู้นี้อยู่ในคลังกระทู้ คุณไม่สามารถโพสต์หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้
สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
พิมพ์
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 20 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงาน
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 20 ต.ค. 19, 22:40 น

ชื่อเรื่อง    ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา  สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1  (3ขวบ)  
ผู้ศึกษา    นางคำพูน  คุณภักดี
สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม  
                  งค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
ปีการศึกษา  2561

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ด้วยหนังสือภาพสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางภาษา  ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคี
บ้านขาม  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา นักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)    (2) หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)  จำนวน 10 เล่ม มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.83 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ t-test (Dependent Samples)
   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
   (1) หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา ของนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่  1 (3ขวบ)  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ 81.92/82.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
   (2) ความพร้อมทางภาษาของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพ หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นแสดงว่า การจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพทำให้นักเรียนมีความพร้อมทางภาษาสูงขึ้นจริง  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด

 
Tags:
Guest
นางสาวเกสรา บัวศรี
 

Re : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
        ความคิดเห็นที่ #1: 24 ต.ค. 19, 13:10 น

เรื่อง   :   รายงานการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้เพื่อพัฒนาความสามารถ                                       ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี) 
ผู้รายงาน  : นางสาวเกสรา  บัวศรี    ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ                                                            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)
        สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปีการศึกษา  :   2561

บทคัดย่อ

         รายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายด้านก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้

       กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ  3-4  ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน  18  คนชาย  13   คน หญิง  5  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เนื่องมาจากผู้รายงานได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้น
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้ จำนวน 36 กิจกรรม,แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจำนวน 36 แผน และ แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐานโดยนำข้อมูล ไปหาค่าร้อยละค่า เฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบ  t-test (Dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ( 3 ปี)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก่อนและหลังได้รับจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หนูทำได้ สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมทั้งภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้

Tags:
Tags:  

พิมพ์
หน้า: 1
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  
  ย้ายข้อความ  |  ลบกระทู้  |  ล็อกกระทู้  |  ติดหมุดให้กระทู้นี้อยู่ด้านบน  |  รวมกระทู้  |  ลบสำรวจความคิดเห็น (โพลล์)  |  ลิ้งค์ไปยังปฏิทิน  |  ลบความคิดเห็นที่เลือก  
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้