หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 14 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 27 ส.ค. 19, 09:37 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและ
                    ความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ผู้วิจัย             นางวิศัลยา  สุวรรณทา  
สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา  
                  เทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
ปีที่วิจัย           2560

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ           การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล            ปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่น                ในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาคุณภาพของรูปแบบ            การจัดการเรียนรู้ (3.1) เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้รูปแบบ             การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล            ปีที่ 3 (3.2) เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม              ความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่                    เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  2) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) แบบประเมินความความเชื่อมั่นในตนเอง 4) แบบประเมินความรับผิดชอบและ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample) และการทดสอบ Wilcoxon Singned-rank  test
              ผลการวิจัยพบว่า
                  1.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและ               ความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีดังนี้ 1) มีกรอบแนวคิดทฤษฎีมาจาก 1) ทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ (Constructivist) และ 2) หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student–Centered Instruction) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด ADDIE Model ปรับปรุงตามแนวคิดของเควิน ครูส (Kevin Kruse. 2009 : 1) ร่วมกับแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบของเคมพ์ (Kemp. 1985 : 18) และดิคก์ และแคเรย์ (Dick and Carey.2005 : 1-8) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของจอยซ์และเวลล์ (Joyce and Weill. 2004 : 9) การประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) และมีรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) และการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง (Self–Directed Learning) และ 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและ                ความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ PlAA  Model ขั้นที่ 1               ขั้นการรับรู้ (P = Perception) ขั้นที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (L= Learning activity) ขั้นที่ 3               การลงมือปฏิบัติร่วมกันกระทำ (A = Active Interaction) และขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์นำไปใช้                    (A = Application) และมีวิจัยการประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยที่ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.70-5.00 แสดงว่ามีความเหมาะสมในการนำไปใช้การพัฒนารูปแบบการจัด            การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
                2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า 2.1) ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย                ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 95.70/90.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้และ 2.2) ดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ .7956 แสดงว่าเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของ               เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.56 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
              3. ผลการศึกษาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  พบว่า 3.1) การเปรียบเทียบ               การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และ 3.2) การเปรียบเทียบการพัฒนาความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้รูปแบบ            การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล            ปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
                4. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้                   เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยรวมและ รายข้อทุกข้อในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ              ข้อ 13 กิจกรรมการเรียนรู้นี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ข้อ 14 กิจกรรมการเรียนรู้สามารถเรียนได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนและข้อ 16 การจัดการเรียนรู้นี้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามลำดับ ส่วนข้อ             ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 การเรียนรู้นี้สามารถทำให้เด็กปฐมวัยได้นำความรู้สู่การปฏิบัติจริง              
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม