หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 11 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 23 ธ.ค. 18, 11:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่องานวิจัย   รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียน
                โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย   นายบุญจันทร์  มูลกัน

บทคัดย่อ

   การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.  ศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  2.  สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  3.  ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคมและ  4.  ประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย  4  ขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นตอนที่  1  ศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่  2  การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยกำหนดร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม และการตรวจสอบความตรงของร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ด้วยการประชาพิจารณ์  (Public  Hearing)  และจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 39 คน  ขั้นตอนที่  3  การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เพื่อนำรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  ไปทดลองใช้ในโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 21 คน และขั้นตอนที่  4  การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เพื่อประเมินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  รวมทั้งสิ้น จำนวน 71 คน
ผลการวิจัยพบว่า 
1.  ผลการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  ผู้วิจัยได้ศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  องค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน มี  7  องค์ประกอบ  คือ  1) การพัฒนาคุณภาพครู  2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  5)  การนิเทศการศึกษา  6)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ 7)  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
2.  ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยการประชาพิจารณ์ ได้  7  กลยุทธ์ซึ่งแต่ละกลยุทธ์มีโครงการ  ดังนี้  กลยุทธ์  1  การพัฒนาคุณภาพครู ประกอบด้วย 1.1)  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ และ 1.2)  โครงการพัฒนาการสอนด้วยเทคนิควิจัยในชั้นเรียน  กลยุทธ์  2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วย 2.1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศนักเรียนด้านศิลปะดนตรี กีฬา  2.2)  โครงการอ่านออกเขียนได้  2.3)  โครงการเข้าค่ายวิชาการ  2.4)  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ  2.5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลยุทธ์ 3 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 3.1)  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  3.2)  โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และ  3.3)  โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี  กลยุทธ์  4  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 4.1)  โครงการพัฒนาห้องสมุด  4.2)  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา  4.3)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและ 4.4) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ 5 การนิ เทศการศึกษา ประกอบด้วย 5.1)  โครงการนิเทศการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ 5.2)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ กลยุทธ์ 6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ ศึกษา ประกอบด้วย 6.1) โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 6.2)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายในสถานศึกษาและกลยุทธ์ 7  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 7.1)  โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย  7.2)  โครงการชุมชนสัมพันธ์  7.3)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 7.4)  โครงการประชุมผู้ปกครอง
   3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ดังนี้
3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  ค่าเฉลี่ย โดยรวม ปีการศึกษา  2559  สูงกว่าปีการศึกษา  2558  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
      เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)  พบว่า  ปีการศึกษา 2559  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า  ปีการศึกษา  2558  รวมทั้งสิ้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

         เปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS)  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียน สมรรถนะสำคัญทั้ง  5  ด้าน ของปีการศึกษา  2559  สูงกว่า  ปีการศึกษา  2558  ทุกด้าน
4.  ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม