หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุด สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้ กลุ  (อ่าน 38 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 มี.ค. 18, 22:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อรายงานการวิจัย       รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา
                            ชุด สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้ 
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
                            วัฒนธรรม  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย       นางสาวปิยะมาศ  ยินดีสุข 
ตำแหน่ง       ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
                 โรงเรียนอนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
                 อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ปีที่ศึกษา     2557

บทคัดย่อ
   
   การจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา  ชุด  สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เป็นวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้หลักการของกระบวนการกลุ่มเข้าช่วยในการเรียนรู้   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา  ชุด  สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุด  สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา  ชุด  สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้  โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุด  สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2  โรงเรียน  อนุบาลลำดวน (สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)  อำเภอลำดวน  จังหวัดสุรินทร์  ในปีการศึกษา  2557  จำนวน  25  คน  ซึ่งได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)
ด้วยวิธีการจับสลาก  จากกลุ่มห้องเรียนทั้ง  2  ห้อง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษาชุด สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวั  ฒนธรรม  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  7  เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  7  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัย  1  ฉบับ    จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.33  ถึง  0.80  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.27  ถึง  0.53  และ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.90  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ร้อยละ  (Percentage)                  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม    ตามเกณฑ์  80/80  โดยใช้สูตร  E1/E2  และสถิติทดสอบค่าที  (t-test)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
  1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา  ชุด  สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพ  87.83/85.20  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80 
  2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา                                        ชุด  สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( = 25.56) สูงกว่าก่อนเรียน  ( = 14.20)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .01
 3.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา ชุด สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7633 แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.7633  หรือคิดเป็นร้อยละ  76.33
 4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือ  อ่านเพิ่มเติมสังคมศึกษา  ชุด  สุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมอีสานใต้  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด                       ( = 4.66)
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม