หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 118 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 11 มิ.ย. 17, 09:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อผลงาน  :   รายงานการประเมินโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่าย   
                  ของโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง
ผู้ประเมิน    :  จิรัชญา  บัวทอง   
ปีประเมิน    :   2558
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

              การประเมินโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่าย  ของโรงเรียน  บ้านหินลูกช้าง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับ  ความต้องการ  ความจำเป็น  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ (2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ  เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา  ความเหมาะสมของงบประมาณ  และความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการ  (3) ประเมินกระบวนการการดำเนินโครงการ  เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน การดำเนินการ      การนิเทศติดตามและประเมินผลของโครงการ (4) ประเมินผลผลิตของโครงการ  เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณธรรม  4  ประการ  ปริมาณผลผลิตของพืช  และสัตว์ที่ผลิตได้ของโครงการและประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่าย  ของโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  มีจำนวนทั้งสิ้น  64 คน  ประกอบด้วย  นักเรียน  จำนวน  27  คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ครู  จำนวน  3  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  7  คน และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  27  คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า     5  ระดับ  จำนวน  7  ฉบับ  และแบบบันทึก  จำนวน  4  ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  SPSS  for  Windows  ผลการประเมิน  สรุปได้ดังนี้
   ผลการประเมิน  โดยภาพรวมพบว่า  ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมินทุกประเด็น  และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด  คือ                                                   
   1.  ผลการประเมินบริบท  พบว่า  การดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.29 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า  ทุกตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์  การประเมิน  เรียงลำดับจากมาก (ไปหาน้อย  ได้แก่  ความชัดเจนของเป้าหมาย  ความจำเป็น  ความต้องการ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
   2.  ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า  การดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก    (  = 4.48 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด  พบว่า  ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือความเหมาะสมของกิจกรรม ลำดับรองลงมาคือ ความพร้อมของสถานศึกษา  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมของงบประมาณ
   3.  ผลการประเมินกระบวนการ  พบว่า การดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
 (  = 4.16)   เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด  พบว่า  ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  การวางแผน  การดำเนินการ  และการนิเทศติดตามและประเมินผล
   4.  ผลการประเมินผลผลิต พบว่า  การดำเนินการได้ผลอยู่ในระดับมาก ( = 4.30)    เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด  พบว่า  ตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน  ซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัดย่อยสรุปได้ดังนี้
       4.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6  ผ่านเกณฑ์การประเมิน
       4.2  คุณธรรม  4  ประการ    พบว่า  ได้ผลผลิต    ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 86.54
       4.3  ผลผลิตจากผักสวนครัว  พบว่า ได้ผลผลิต  ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 91.50และ ผลผลิตจากปลาดุก   พบว่า  ได้ผลผลิต  ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 99.00
       4.4  ความพึงพอใจของนักเรียน  พบว่า  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(  = 4.17)   และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
       4.5  ความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่าโดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (  = 4.46)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
       4.6  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  พบว่าโดยภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.26)  และผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ
   
   ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้      
   จากผลการประเมินโครงการ  ที่พบว่า  โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด  โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง ควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป และเพื่อให้การดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ควรนำผลการประเมินบางประเด็นและบางตัวชี้วัดไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
1.   ประเด็นบริบทของโครงการ
   จากผลการประเมินที่พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  โดยมีผลการประเมินตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด  จึงควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุด  และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
2.   ประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการ
      จากผลการประเมินพบว่า  ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน  และผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  ในระดับตัวชี้วัดพบว่าตัวชี้วัดความเหมาะสมของงบประมาณ  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด  จึงควรจัดให้มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนให้มากที่สุด  ไม่ว่าเป็นทุนแรงงาน  ทุนทรัพย์  สิ่งของ   ต่าง ๆ  หรือความร่วมมือที่ไม่ใช่ตัวเงิน  เช่น  ความรู้ความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

3.   ประเด็นกระบวนการของโครงการ
              จากผลการประเมินพบว่า  ผลการประเมินกระบวนการ  พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด  พบว่า  ทุกตัวชี้วัดอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  การวางแผน  การดำเนินการ  และการนิเทศติดตามและประเมินผล  จึงควรจัดการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  ศึกษาหารูปแบบการนิเทศให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร 

   ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป
   1.  ควรประเมินโครงการนี้ในทุกปี   เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สอดคล้องกับสภาพกาลเวลา      ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  เป็นแนวทางแก่โครงการอื่น ๆ  ต่อไป
   2.  ควรประเมินเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆ  ที่มีผลกระทบต่อโครงการ  เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรมผลกระทบที่ตามมา
   3.  ควรศึกษาตัวชี้วัดอื่นๆ  ที่มีอิทธิพลกับตัวชี้วัดที่มีอยู่ เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม