Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

 
webboardmy findrulecontact
หน้า: 1 ตอบส่งกระทู้นี้พิมพ์
ผู้เขียน กระทู้: รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัด  (อ่าน 331 ครั้ง)
Guest
สุทาน มีเจริญ
« เมื่อ: 3 ธ.ค. 10, 12:54 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
 

ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษานายสุทาน มีเจริญ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 16 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 แผน ทำการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง มีระดับ
คุณภาพความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.60 ถึง 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ซึ่งมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด แบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีระดับคุณภาพความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.60 ถึง 5.00 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.73 ค่าความเชื่อมั่น 0.93 แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.88
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.49/85 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7750 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.50
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยสรุป แบบฝึกทักษะ ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงควรสนับสนุนให้ครูคณิตศาสตร์นำรูปแบบไปใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags :
หน้า: 1 ตอบส่งกระทู้นี้พิมพ์
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ตัวมีขีดกลาง|ตัวเรืองแสงตัวมีเงาตัวอักษรวิ่ง|จัดย่อหน้าอิสระจัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา|เส้นขวาง|
Sanook! TV : ใส่ code ของคลิปวิดีโอ ระหว่าง [sanookclip=480,392].....[/sanookclip]Sanook! Radio : ใส่ code ของเพลงหรือสถานีเพลง ระหว่าง [sanookradio=320,60].....[/sanookradio]ใส่แฟลชflickr : ใส่ URL ของรูปจาก flickr ระหว่าง [flickr].....[/flickr]photobucket : ใส่ HTML Tag ของ photobucket ระหว่าง [photobucket=448,361].....[/photobucket]slide : ใส่ code ของ slide ระหว่าง [slide=426,320].....[/slide]Windows Media Player: ใส่ URL ของ wma,wmv,mp3,.. ระหว่าง [wm=320,304].....[/wm]YouTube: ใส่ URL ของ youtube ระหว่าง [youtube=425,350].....[/youtube]sanookvideoใส่รูปใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ใส่อีเมล์ใส่ลิ้งค์ FTP|ใส่ตารางใส่แถวของตารางใส่คอลัมน์ตาราง|ตัวยกตัวห้อยตัวพิมพ์ดีด|ใส่โค้ดใส่การอ้างถึงคำพูด|ใส่ลีสต์
คำแนะนำ: สามารถใส่เพลง/หนัง (wma, wmv, mp3, ...) โดยใช้ ได้นะคะ
q*061 q*062 q*064 q*069 q*070 q*071 q*072 q*073 q*074 q*075 q*076 q*077 q*078 q*026 q*027 q*029 q*030 q*031 q*032 q*033 q*034 q*035 q*038 q*039 [เพิ่มเติม]
แนบไฟล์:
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต: 20000000 KB, ต่อความคิดเห็น: 4
จำลองการตรวจสอบ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
มีตัวหนังสืออยู่ทั้งหมด 4ตัวอักษรในรูปภาพนี้


พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
กระทู้ติดหมุด
โพลล์
:  
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม