หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E  (อ่าน 16 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 12 มี.ค. 22, 15:28 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
 q*072ชื่องานวิจัย   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้วิจัย   วฤณภา  เทียมสองชั้น
ปีที่ทำวิจัย   2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  2)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70  ของคะแนนเต็ม  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  ภาคเรียนที่  2  จำนวน  35  คน  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 7  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี รูปแบบการวิจัยแบบก่อนทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3  ประเภท คือ  1)  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการทดลอง ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ตามโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  จำนวน  12  แผน  รวม  29  ชั่วโมง   2)  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่  แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  แบบสัมภาษณ์นักเรียน  แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  3)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)  แบ่งเป็น  3 วงจรปฏิบัติการ  ผู้วิจัยได้บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  แบบสัมภาษณ์นักเรียน  และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร  เมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรได้ทำการทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการของนักเรียน และนำข้อมูลจากการสะท้อนผลการปฏิบัติมาวิเคราะห์ร่วมกับผู้ช่วยวิจัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรการปฏิบัติการต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า  
1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สามารถสรุปขั้นตอนในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดังนี้
               1.1  ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement)   ในขั้นนี้ครูจะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การตั้งคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยหรือการใช้สื่อต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน  แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อคำถามขึ้นและบางครั้งครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยการสาธิตโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสาธิต เป็น
                1.2  ขั้นสำรวจและค้นหา  (Exploration)  ในขั้นนี้ครูจะให้นักเรียนลงมือค้นหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็นกลุ่ม  ซึ่งสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกครั้ง  โดยผู้เรียนจะแบ่งหน้าที่สลับกันในแต่ละครั้งของการทำกิจกรรม  ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและมีโอกาสเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้
               1.3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation)  ในขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์  แปลผล  สรุปผล  และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ตาราง รูปภาพ  
               1.4  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration)  ในขั้นนี้ครูจะยกตัวอย่างหรือสถานการณ์อื่น ๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้นำองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่น ๆ ได้ ดังนั้นในขั้นนี้นอกจากที่นักเรียนจะได้นำองค์ความรู้ที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ แล้ว ยังเป็นการตรวจสอบว่าอีกว่าองค์ความรู้ที่นักเรียนค้นพบนั้นมีข้อบกพร่องหรือขัดแย้งหรือผิดไปจากทฤษฎีหรือไม่  อย่างไร  
               1.5  ขั้นประเมิน  (Evaluation)  ขั้นนี้ครูจะให้นักเรียนทำใบงาน  เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  โดยใบงานกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนต้องอธิบายเหตุผลประกอบ  โดยผู้วิจัยจะคอยสังเกตนักเรียนในขณะดำเนินกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ ตรวจผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน  
           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  พบว่าจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  29  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  35  คน คิดเป็นร้อยละ  82.86  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 70
           3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาวิชา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผล  มากทุกรายการ ( =3.76, S.D.=0.09)  

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม