หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 4 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 14 ม.ค. 22, 21:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บ้านม้างอน
ผู้วิจัย อุไร เส็มหย้ง
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านม้างอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ปีที่วิจัยปีการศึกษา 2563
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม้างอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม้างอน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม้างอน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม้างอน ประชากรที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านม้างอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ จำนวน 4 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที แบบกลุ่มสัมพันธ์กัน
ผลการวิจัย พบว่า
1. ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม้างอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.84 /81.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม้างอน มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อยู่ในระดับมาก


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Guest
นิลุบล
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 6 มิ.ย. 22, 16:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ผู้ประเมินนางนิลุบล ชุมแวงวาปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยงานโรงเรียนรัฐประชา 509 อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา2563
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของสติฟเฟลบีม (Stufflebeam) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 4.1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 4.2) การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.3) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการ และ 4.4) การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการ กลู่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน นักเรียนจำนวนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ปีการศึกษา 2563 และ ผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนจำนวนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 139 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )
ผลการประเมินโครงการ พบว่า การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=4.42, σ=0.69) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. การประเมินด้านบริบทของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.24, σ=0.64) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.44, σ=0.69) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.48, σ=0.74) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการวางแผน (Plan) รองลงมาคือ ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการปรับปรุง (Action) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการตรวจสอบ (Check) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 5 ด้าน ประกอบด้วย
4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.51, σ=0.69) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
4.2 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และ ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยมากกว่าระดับประเทศ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.35 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.44, σ=0.76) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
4.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนรัฐประชา 509 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.45, σ=0.75) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม