หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 29 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 25 ต.ค. 21, 15:50 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
                สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว
 
ผู้ศึกษา   นางสาววันวิสาข์  จันทโกสิน
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา  2564

บทคัดย่อ

   การศึกษา  เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1)  1.  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นตามเกณฑ์  80/80 2.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี)  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว และ 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี)  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่   เด็กชาย-หญิง อายุ  4-5  ปี  ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปฐมวัย ชั้นปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 23 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน   
             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวจำนวน 8 ชุด 8 หน่วยการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับสำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง  .36 - .73  และ ค่าอำนาจจำแนก ( B ) ได้ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.36- 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 แผนการจัดประสบการณ์ ประกอบการใช้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว จำนวน 8 แผน และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ และการทดสอบค่า t - test (Dependent)
สรุปผลการศึกษา

   1.  ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 94.32/92.39 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ แสดงว่า การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ทำให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้จริง
    2. ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เท่ากับ  0.8722  แสดงว่า ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นทำให้เด็กกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 80.60
          3. เด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว มีคะแนนเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว พบว่าโดยภาพรวม นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับดี ( X = 2.63, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ดีทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปฏิบัติตามคำแนะนำ รองลงมา คือ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น และต่ำสุด คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม